Gebruiksrecht

 

Frans Lieshout

Voorwaarden gebruik website Frans Lieshout

BELANGRIJK: ALLE BEZOEKERS DIENEN DIT TE LEZEN !!!!

1. DEFINITIES

1.1 Bezoeker = een ieder die de Site van Frans Lieshout (FL) bezoekt of van (een deel van) de FL Site of van de Informatie gebruik maakt. Informatie = gegevens, inlichtingen, aanbiedingen, materialen, documenten, afbeeldingen, bestanden enz, die zich op de FL Site bevinden. FL = Frans Lieshout ,  wonend in Almere, Nederland. FL Site = alle pagina’s, in welke taal dan ook, waar deze site voorwaarden door FL op van toepassing zijn verklaard of waarop door FL naar deze Site Voorwaarden wordt verwezen. Site Voorwaarden = de voorwaarden zoals hieronder weergegeven.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Op het bezoek van de FL Site en het gebruik van de Informatie (waaronder alle aanbiedingen op de FL Site en alle diensten die  FL verleent) zijn deze Site Voorwaarden van toepassing. Indien de Bezoeker de Site Voorwaarden niet wenst te aanvaarden, kan de Bezoeker geen gebruik maken van de FL Site en de door FL aangeboden aanbiedingen en diensten.

 2.2  FL heeft het recht de Site Voorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te wijzigen. FL zal de Bezoeker op de hoogte stellen van eventuele aanpassingen of wijzigingen door aankondiging hiervan op de homepage van de FL Site.

3. EIGENDOMS- EN GEBRUIKERSRECHTEN

3.1 Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder alle rechten van intellectueel eigendom, op de FL Site en de Informatie bij FL.

3.2 De Bezoeker is ten aanzien van de FL Site en de Informatie slechts bevoegd de FL Site door te bladeren en de Informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een harde schijf of een diskette. Op alle reproducties dient de copyright vermelding (copyright:Frans Lieshout met jaartal ) duidelijk zichtbaar te zijn.

3.3 De Informatie mag op geen enkele wijze worden aangepast en afbeeldingen mogen niet afzonderlijk van de begeleidende tekst worden gebruikt. Geen enkel deel van de FL Site mag worden opgeslagen of gereproduceerd in een andere website of worden geframed.

3.4 De Bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  FL, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen de FL Site en enige andere (internet) site, (meta) search engine of computer netwerk.

3.5 Ieder ander gebruik dan hiervoor aangegeven, is niet toegestaan. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Site Voorwaarden zijn verleend, zijn voorbehouden.

3.6 Bij gebruik of reproductie in strijd met deze bepalingen zal de inbreuk makende partij zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een boete verschuldigd zijn van EUR 5.000,-. De inbreuk makende partij dient zijn inbreuk makende handelingen direct te staken en is voor elke dag dat deze inbreuk voortduurt, na hiervan door FL op de hoogte te zijn gesteld, bovenop de voorgaande boete een bedrag verschuldigd van EUR 250,-.

4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Hoewel FL ernaar streeft dat de Informatie juist is, geeft FL geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de Informatie of de FL Site.

4.2 De Bezoeker is verantwoordelijk voor het gebruik van de Informatie en de Bezoeker zal de Informatie zelf op juistheid en volledigheid toetsen.

4.3 FL is niet aansprakelijkheid voor enige schade ten gevolge van: (a) het gebruik of de inhoud van de FL Site of de Informatie; (b) het gebruik of de inhoud van informatie op enige site waarnaar op de FL Site een link is opgenomen of enige site waarop een link is opgenomen naar de FL Site; (c) inbreuk door (het gebruik van) de FL Site of de Informatie op rechten van derden. Het voorgaande geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het FL.

 4.4 Indien via de FL Site overeenkomsten tussen de Bezoeker en derden tot stand komen is FL op generlei wijze betrokken bij dergelijke transacties. Deze Site Voorwaarden zijn niet van toepassing op dergelijke transacties en FL is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van dergelijke transacties of de gevolgen daarvan.

4.5 Hoewel FL ernaar streeft dat de FL Site gewoonlijk 24 uur per dag beschikbaar is, is FL niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van de FL Site om welke reden dan ook. Toegang tot de FL Site mag tijdelijk of permanent opgeschort worden zonder voorafgaande waarschuwing. FL heeft te allen tijde het recht om een Bezoeker of andere partij zonder opgave van redenen toegang tot de FL Site te ontzeggen en behoudt zich het recht voor daartoe technische voorzieningen te treffen. FL is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge hier van.

5. APPARATUUR

5.1 De Bezoeker is verantwoordelijk voor de aanschaf, het gebruik en het onderhoud van alle telefonie, computer hardware en andere apparatuur benodigd om de FL Site te bezoeken en gebruiken. FL is niet aansprakelijk voor schade aan de apparatuur van de Bezoeker veroorzaakt door het gebruik of bezoek van de FL Site.

6. PERSOONLIJKE INFORMATIE

6.1 Tijdens het bezoek van de FL Site wordt er geen persoonlijke informatie van de Bezoeker verzameld en verwerkt door FL. Wel wordt informatie omtrent de indentiteit verzameld, deze dient alleen ter controle en voorkoming van misbruik van de site van FL, deze informatie wordt minimaal een keer per maand opgeschoond.

7. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

7.1 De Site Voorwaarden en iedere (andere) overeenkomst tussen de Bezoeker en FL wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen, die niet in der minne worden geschikt, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag, Nederland. Dit heeft geen gevolgen voor het beroep dat een Bezoeker kan doen op lokale of internationale regelgeving of verdragen, uitsluitend voorzover dit dwingend rechtelijke bepalingen zijn en deze van toepassing zijn op de relatie tussen het FL en de Bezoeker.

7.2 De Bezoeker is verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wetgeving van het land waarvandaan de Bezoeker de FL Site bezoekt.

7.3 Indien deze Site Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden partijen geacht een regeling terzake overeengekomen te zijn die in strekking en werking het meest aansluit bij, het ontbonden verklaarde respectievelijk vernietigde (gedeelte van), deze Site Voorwaarden en die geen ontbinding rechtvaardigt respectievelijk niet vernietigbaar is.

7.4 Deze Site Voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in het Nederlands. Voor interpretatie zal deze Nederlandse tekst dan ook bepalend zijn.

Voor vragen en verzoeken kunt U contact opnemen met Frans Lieshout
E-mail: info@franslieshout.nl