Categorie Recepten toegevoegd

Ik heb besloten om met mijn website voor eten te stoppen en in het vervolg de recepten die ik regelmatig gebruik op deze site te publiceren. Op de menu balk heb ik hiervoor een nieuwe categorie recepten toegevoegd en in de side bar vind je de mogelijkheid om bij Berichten op Categorie, op soort keuken de recepten te kiezen.

In veel van de recepten zal je geen zout tegenkomen aangezien ik dat al zo een jaar of tien niet meer gebruik. Onder andere omdat het mij een stuk minder dorstig maakt maar bovenal omdat ik het eigenlijk niet mis.

Ik denk dat de manier waarop Lenny Henry in de comedy serie Chef! een tirade houdt van enkele minuten tegen iemand die zonder van zijn soep te proeven meteen om zout roept hier toe heeft bijgedragen.

poster
Salt uit de serie chef met Lenny Henry
00:00
--
/
--

 

Door kruiden te gebruiken kun je het “gemis”van zout goed maskeren. Ook zal je in veel van de getoonde recepten zien dat suiker is vervangen door vervangers voor suiker zoals Natrena, Stevia zoek vooral die vervanger die voor jouw het beste resultaat geeft ben tenslotte geen expert. Maar ik doe dit om de recepten wat gezonder te maken en geschikt voor Diabetici zoals ik zelf.

Maar los van dit alles moet een maaltijd wel smakelijk blijven en daar draait het op deze site het meest om, lekker gezond eten.